درباره ما

لغت نامه مک میلان کلمه “دانشگاه” را این گونه تعریف میکند: دانشگاه موسسه آموزشی است که دانشجویان برای کسب مدارک علمی در آن جا تحصیل کرده و همچنین پژوهشات علمی در آن جا صورت میگیرد.
دانشگاه یک موسسه ی سطح بالای آموزشی ست که مدارک علمی (در هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد) در رشته های متنوع به دانشجویان اعطا میکند.با توجه به اهمیت دانشگاه در سطح جامعه برآن شدیم تا این سایت را ایجاد نماییم تا شما گرامیان را از اخبار روز دانشگاه با خبر نماییم